Trust

Algemene verkoopvoorwaarden

CS Workx BV
Kerkkouter 24
9550 Herzele
BE0455903265

1. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitdrukkelijke, onderling aanvaarde overeenkomsten tussen een klant en CS WORKX BV, Kerkkouter 24, 9550 Herzele, België (hierna CS Workx).

De partijen erkennen uitdrukkelijk dat documenten die onderling worden uitgewisseld via het web, e-mail of fax dezelfde authenticiteitswaarde hebben als een origineel document.

2. Geldigheid van verkoopvoorwaarden - aanbiedingen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden met een offerte aan elke potentiële klant verstrekt. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Andersluidende voorwaarden, waaronder eigen voorwaarden van de klant, zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk door CS Workx zijn aanvaard. Ook in dat geval blijven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van CS Workx onverminderd van kracht.

De door CS Workx opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, geldig gedurende dertig kalenderdagen.

De koop komt pas tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van de bestelling door CS Workx.

3. Inspanningsverplichting

Elke opdracht waartoe CS Workx zich verbindt, is steeds een zuivere inspanningsverbintenis. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van alle belangrijke informatie en het eventueel ter beschikking stellen van medewerkers en/of geschikte infrastructuur.

CS Workx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet in rekening brengen van bepaalde informatie, die niet uitdrukkelijk aan haar is medegedeeld, en het al dan niet behalen van bepaalde bedrijfsresultaten door de klant.

4. Personeel

Geen van de betrokken partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de andere partij in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere partij. Overtreding hiervan zal leiden tot een schadevergoeding gelijk aan de totale waarde van de opdrachten tussen de partijen gedurende de laatste 12 maanden sinds de laatste opdracht.

5. Betalingsvoorwaarden - retentierecht

Alle facturen van CS Workx zijn contant betaalbaar per bankoverschrijving, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Niet tijdige betaling geeft CS Workx het recht verdere leveringen of diensten te staken, zonder dat de klant hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen. Totdat betaling heeft plaatsgevonden, blijven de diensten/goederen eigendom van CS Workx, die deze kan behouden of terugvorderen.

De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Vanaf de vervaldatum kan voor elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest gelijk aan de wettelijke interestvoet plus twee procent worden geëist. In geval van gerechtelijke invordering kan een bijkomende schadevergoeding geëist worden gelijk aan 10 procent met een minimum van 100 euro.

6. Voortijdige beëindiging van de opdracht

In geval van overmacht, of het zich voordoen van een redelijkerwijs niet te voorziene gebeurtenis, kunnen de partijen een opdracht voortijdig beëindigen. Dit moet onmiddellijk schriftelijk aan de andere partij worden meegedeeld, met opgave van redenen en bewijs van de ingeroepen situatie. Dergelijke situaties ontslaan de partijen van elke aansprakelijkheid.

CS Workx behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, surseance van betaling, kennelijk onvermogen, alsmede in geval van enige onaangekondigde wijziging in de rechtspositie van de klant, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding.

Als een training minder dan 10 dagen voor de geplande datum door de klant wordt geannuleerd of verplaatst, betaalt de klant een annuleringsvergoeding van 100% van de investeringsprijs minus de reis- en materiaalkosten.

Indien de klant, om andere dan de hierboven genoemde redenen, overgaat tot uitstel of vervroegde beëindiging, heeft CS Workx recht op een schadevergoeding van ten minste 10% van het verwachte factuurbedrag met een minimum van € 100,-.

CS Workx behoudt in geval van voortijdige beëindiging altijd het recht op betaling van facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

7. Planning en oplevering

Tijdsindicaties worden slechts ter informatie gegeven. CS Workx kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van dergelijke termijnen, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

CS Workx is niet aansprakelijk voor eventuele schade die geleverde diensten/producten kunnen oplopen nadat deze door CS Workx zijn geleverd of verzonden. CS Workx is niet verplicht enige kopie van deze producten en/of diensten te behouden.

CS Workx is niet aansprakelijk voor eigen interpretatie of verwerking van diensten/producten door de klant.

8. Intellectueel eigendom en geheimhouding

Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan enig document of product ontwikkeld door CS Workx en/of door een auteur of expert verbonden aan CS Workx blijven het exclusieve eigendom van CS Workx en/of de respectievelijke oorspronkelijke auteur(s).

De klant krijgt het volledige gebruiksrecht van alle documenten en producten die tijdens de training worden overhandigd, maar mag deze nooit op enigerlei wijze door derden laten gebruiken, noch reproduceren, kopiëren of distribueren in welke andere vorm dan ook, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CS Workx.

CS Workx is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van klanten tegenover derden. CS Workx zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de belangen van de klant te beschermen.

9. Subsidies

Als de deelnemer gebruik maakt van subsidiemaatregelen en de subsidiegelden ontvangt of gebruikt voor de (gedeeltelijke) betaling van een opdracht, aanvaardt de klant de exclusieve verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de aan de subsidieverstrekker verstrekte informatie.

Indien zich onregelmatigheden voordoen aan de zijde van de deelnemer en CS Workx daardoor haar factuursaldo niet (volledig) ontvangt of de subsidie aan de subsidieverstrekker moet terugbetalen, heeft CS Workx het recht het gesubsidieerde bedrag onmiddellijk in zijn geheel van de klant terug te vorderen, vermeerderd met 25% schadevergoeding.

10. Klachten

Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan CS Workx, op bovenstaand adres.

Indien opdrachtgever een deel van de geleverde diensten/producten op enigerlei wijze in gebruik neemt, geldt dit als acceptatie van de gehele levering. Gebreken aan een deel van de geleverde diensten/producten geven geen recht tot afkeuring van de gehele levering.

CS Workx is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade aan de zijde van opdrachtgever.

11. Geschillenregeling

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van een geschil zal CS Workx steeds al het mogelijke doen om tot een vergelijk te komen. Als dit niet lukt, zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

12. Overige

Het niet van toepassing zijn door CS Workx van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan door opdrachtgever niet worden uitgelegd als afstand van deze algemene voorwaarden. Het niet van toepassing zijn van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden betekent niet dat de overige bepalingen niet van toepassing kunnen zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 juli 2023 en vervangen alle voorgaande bepalingen.

CS Workx behoudt zich het recht voor deze bepalingen te allen tijde te wijzigen.