Trust

Algemene gebruiksvoorwaarden

CS Workx BV
Kerkkouter 24
9550 Herzele
BE0455903265

Eigendom en wijziging Website

Deze website (hierna “de Website”) wordt beheerd door en is eigendom van CS Workx BV met maatschappelijk zetel te Kerkkouter 24, 9550 Herzele, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0455.903.265 (hierna: ‘CS Workx’).

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u zich richten aan klantenservice onder het nummer: +32 9 3968048 , of per e-mail onder het volgende adres: info@cs-workx.be.

CS Workx behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigingen. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen. Het gebruik van de Website impliceert dat "de gebruiker" van de Website (incl. doch niet beperkt tot de loutere internetbezoeker, klant, adverteerder, etc.) de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website, incl. van de aangeboden producten en diensten, volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle bestanddelen van de Website (incl. doch niet beperkt tot teksten, logo's, foto’s, tekeningen, beeld, geluid, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan CS Workx of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar de van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van de Website zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), mogen worden gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van CS Workx.

Aansprakelijkheid

CS Workx waakt erover zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door CS Workx zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. CS Workx is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

CS Workx is evenmin verantwoordelijk voor directe of indirecte schade of eender welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie.

CS Workx is niet verantwoordelijk voor links naar Websites die door anderen worden beheerd. CS Workx kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Voor de realisatie van de Website doet CS Workx zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. CS Workx kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen op de Website. Niets in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden noch enige informatie op de Website dient te worden geïnterpreteerd als een bedoeling om een contract of overeenkomst van welke aard dan ook tussen CS Workx en enige gebruiker van deze Website te doen ontstaan.

Privacy

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt CS Workx zich het recht voor haar privacybeleid op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt CS Workx de gebruiker aan regelmatig op de Website na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacy Policy.

Afstand

Het ontbreken van het afdwingen door CS Workx van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het ondernemen van enige actie ten aanzien van een bezoeker van de Website in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een bezoeker.

Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werden opgesteld, zijn te interpreteren en worden beheerst door en in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Gent zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.